Kantine

Na een aantal keren met de gemeente over toegestane contractvormen gesproken te hebben (zelfs een door de sportverenigingen op te richten beheer-stichting is de revue gepasseerd) bereikt ons het volgende bericht.

Het college heeft besloten om de sportkantine Beumerskamp te gaan verhuren aan een particuliere exploitant, op basis van de voorwaarden vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie sporthal. Dit was de nadrukkelijke wens van de sportverenigingen. Naast een aantal andere voorwaarden zal in het ontwerpbestemmingsplan met name worden gesteld dat de horeca-activiteit ondergeschikt zal moeten zijn aan de hoofdactiviteit (dit betekent o.a. dat de openingstijden gelijk moeten zijn aan de openingstijden van de hoofdactiviteit). Naar verwachting zal het betreffende bestemmingsplan in maart 2013 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tot die tijd zal deze beheersvorm door de gemeente worden gedoogd. De nieuwe exploitant kan dus al eerder aan de slag.

Concreet betekent bovenstaande dat de gemeente op korte termijn zal gaan werven voor een nieuwe kantine-exploitant. Dit zal via de gemeentepagina in de krant gebeuren, in de advertentie zal duidelijk staan aan welke voorwaarden geintresseerden dienen te voldoen. De uiteindelijk geselecteerde kandidaat moet vervolgens de benodigde vergunningen aanvragen, alsvorens hij/zij in de kantine kan beginnen. We streven er naar om bovenstaande binnen afzienbare tijd uit te voeren.