Contributie

Verenigings- en Bondscontributie:

De penningmeester, die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het beleid, begrotingszaken en de algemene financiële zaken van de vereniging. Daarnaast is er een penningmeester contributiezaken. Deze houdt zich bezig met de de ledenadministratie en de inning van de contributie. Om de administratieve handelingen en kosten tot een minimum te beperken wordt de contributie d.m.v. automatische incasso geïnd. Dit geschiedt in de eerste paar dagen van de maand.
Bank gegevens: ABN-AMRO 53.88.32.703

De Verenigingscontributie bedraagt per maand ( 1-11-2023):
Jeugd tot 18 jaar : € 7,50
Senioren : € 15,00
Overige gezinsleden op één adres en ouder dan 18 jaar : € 12,50

De Bondscontributie van Badminton Nederland is :
Jeugd tot 18 jaar : € 19,20
Senioren : €26,35

De Bondscontributie dient telkens op 15 januari van enig jaar betaald te zijn. Zij die in de loop van het kalenderjaar lid worden, betalen € 7,50 voor dit lopende jaar. Het lidmaatschap van de vereniging op 15 december van enig jaar houdt in dat het lid de volledige bondscontributie over het daaropvolgende jaar verschuldigd is. Restitutie van deze bondscontributie, bij opzegging van het lidmaatschap, is niet mogelijk.
Reductieregeling:
De Badminton Vereniging Doesburg kent een zogenaamde reductieregeling. Deze houdt in dat voor elk tweede en volgende seniorlid, uit één gezin afkomstig, woonachtig op eenzelfde adres, een reductie van toepassing is van € 2,50 per maand per persoon.
De reductieregulering is niet op de bondscontributie van toepassing. Voor ongehuwde partners is dezelfde regeling van toepassing.
Bij langdurig ongeschiktheid om te sporten kan na twee maanden schriftelijk om halvering van de contributie worden verzocht.

Op tijd betalen!
Bij twee maanden contributieachterstand ontvangt men een eerste herinnering. Volgt hierna nog geen betaling, dan wordt men hierop persoonlijk aangesproken onder uitreiking van een tweede herinnering. Indien betaling dan nog achterwege blijft, wordt de vordering aan een deurwaarder uit handen gegeven. (de kosten die hiermee gemoeid zijn worden dan eveneens verhaald). Gelukkig laat bijna niemand het zover komen.

Opzeggen:
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt twee maanden. Leden die op 15 november van het jaar lid zijn van de Badminton Vereniging Doesburg, zijn over het daaropvolgende jaar de  bondscontributie verschuldigd.