Besturen

HOE WERKT DE BV DOESBURG ?
Uiteraard heeft de BV Doesburg een bestuur. Dit bestuur wordt gesteund door een drietal commissies, namelijk de jeugdcommissie, de technische commissie en de recreanten commissie. De voorzitters cq een afgevaardigde uit die commissies vormen samen met het dagelijks bestuur en de overige bestuursleden het algemeen bestuur.

De formele gang van zaken is vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement. Eenmaal per jaar (maart) wordt over het afgelopen kalenderjaar tijdens de Algemene Leden Vergadering verantwoording afgelegd ten aanzien van het gevoerde beleid en de inkomsten en uitgaven. De huidige bestuursleden vindt u in de colofon.

Badminton Bond:
De Badminton Vereniging Doesburg is aangesloten bij Badminton Nederland. Leden van de aangesloten verenigingen, dus ook de leden van onze vereniging zijn automatisch lid van Badminton Nederland. Dit houdt o.a in dat men eenmaal per jaar (de eerste week van januari ), naast de verenigingscontributie eveneens de bondscontributie dient te betalen. De Badminton Vereniging Doesburg draagt zorg voor de incasso van deze contributie en draagt deze vervolgens af.

Uiteraard moet er ook contributie betaald worden. Zie ook Contributie informatie.

Beleid

Het bestuur hanteert een beleidsplan. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om dit plan actueel te houden en te zorgen dat dit plan uitgevoerd wordt. Het beleidsplan is richtinggevend, stelt dus kaders, er zijn ook actiepunten in opgenomen die moeten leiden tot verbetering van een aantal zaken. Het volledig beleidsplan is hier te vinden. Een korte presentatie over de doelen staat hier.