Algemene Ledenvergadering 2019

Aan de leden van de Badmintonvereniging Doesburg

Hierbij nodigen wij jullie uit om op woensdag 27 maart a.s. om 20.00 uur deel te nemen aan de algemene ledenvergadering van de badmintonvereniging Doesburg.

Het is niet verplicht, ook niet bindend, maar u zou ons, in verband met koffie, tafelopstelling etc helpen om even aan te geven of u wel of niet komt. Kleine moeite toch?
De locatie is de Anne Frank School.   Goudenregenstraat 2 in Doesburg.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de ALV van 28 maart 2018.

Deze vergadering stond in het teken van het dalende ledenaantal en de mogelijkheden om het tij te keren.

Tijdens de vergadering is er gelegenheid om het huidige beeld verder te bespreken

  1. Roulatiesysteem. Vergaderstuk

Het bestuur heeft in een bijgevoegde notitie een drietal varianten beschreven.

Aan de ALV wordt gevraagd een besluit te nemen over het roulatiesysteem dat we vanaf 28 maart 2019 gaan hanteren.

  1. Bestuurswissel

Olga Surenbroek heeft aangegeven het bestuur te verlaten en het secretariaat wil overdragen. Vanaf het najaar 2018 heeft Fred Mossink op interim basis de werkzaamheden van het secretariaat overgenomen.

Fred stelt zich kandidaat voor het bestuur in de functie secretaris.

Verslag van de secretaris

  1. Financiën Toelichting van de penningmeester
  1. Jaarverslagen
  2. Vaststellen AVG-protocol. Vergaderstukken: voorstel en protocol
  3. Rondvraag