Algemene Ledenvergadering 2018

Aan de leden van de Badmintonvereniging Doesburg

Hierbij nodigen wij jullie uit om op woensdag 28 maart a.s. deel te nemen aan de algemene ledenvergadering van de badmintonvereniging Doesburg.

De Algemene Ledenvergadering van de Badmintonvereniging Doesburg wordt gehouden op 28 maart 2018 om 20.00 in het gebouw van de Anne Frank school, Goudenregenstraat 2 in Doesburg.
Het is niet verplicht, ook niet bindend, maar u zou ons, in verband met koffie, tafelopstelling etc helpen om even aan te geven of u wel of niet komt. Kleine moeite toch?
Agenda
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
2. Definitieve vaststelling van de agenda.
3. Terugblik en verantwoording afgelopen jaar. Aan de hand van de verslagen op onze website kunt u vooraf vragen en opmerkingen sturen. Deze zullen op de ALV worden behandeld. U wordt geacht van tevoren kennis te hebben genomen van de stukken. Opmerkingen kunnen worden verzonden naar secretaris@bvdoesburg,nl
4. Formeel. Vaststellen verslag ALV 2017
5. Formeel . Decharge van het bestuur over het afgelopen jaar
6. Formeel. Uitleg en vaststelling begroting 2018
7. Formeel. Verkiezing kascommissie, verkiezing bestuur en commissies
8. Meningsvormend. De centrale vraag is hoe komen we tot een vereniging die levensvatbaar is. We vormen ons een mening over:
• doel en missie van onze vereniging, (nu 3 pijlers, jeugd, recreant en competitiespelen)
• leden en ledenaanwas
• vrijwilligers
• enthousiasme
• kantine
• vergrijzing
• bestuur
Hulpvragen die daarbij horen vindt u in de bijlage.
9. Sluiting
  .
Vergaderstukken:

Uitnodiging (is ook per mail verzonden aan alle leden)

agenda

notulen ALV maart 2017

jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de Technische commissie

Jaarverslag van de Recreanten commissie

Jaarverslag van de Jeugd commissie

Jaarverslag van de penningmeester

Onderliggende financiële verantwoording (jaarrekening 2017)

Verslag van de kascommissie / decharge bestuur

Begroting 2018

Bijlage “hoe bereiken we een gezond BV Doesburg dat stralend haar 50 jarig bestaan kan vieren